வடகொரியா | பகுதி குறியீடுகள்

வடகொரியா களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்

வட கொரியா இல் நிர்வாகப் பகுதிகள் அல்லது மாநிலங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +850

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
2Mobile Phonesமொபைல்வட கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:18 செவ்.UTC+09
3பியொங்யாங்வட கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:18 செவ்.UTC+09
30Mobile Phonesமொபைல்வட கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:18 செவ்.UTC+09
4வட கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:18 செவ்.UTC+09
5வட கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:18 செவ்.UTC+09
6வட கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:18 செவ்.UTC+09
7வட கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:18 செவ்.UTC+09
8வட கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:18 செவ்.UTC+09
பக்கம் 1