மாலி | பகுதி குறியீடுகள்

மாலி களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்

மாலீ இல் நிர்வாகப் பகுதிகள் அல்லது மாநிலங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +223

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
202மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
2020மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
2021மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
2022மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
2023மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
2024மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
2025மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
2028மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
2029மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
2072மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
2077மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
2078மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
2079மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
2126TonkaTombouctou Regionமாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
2127TonkaTombouctou Regionமாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
213TonkaTombouctou Regionமாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
214TonkaTombouctou Regionமாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
215TonkaTombouctou Regionமாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
216TonkaTombouctou Regionமாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
218TonkaTombouctou Regionமாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
219TonkaTombouctou Regionமாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
442மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
65Sotelma/Malitelமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
66Sotelma/Malitelமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
69Sotelma/Malitelமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
70Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
730Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
731Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
732Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
733Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
734Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
740Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
741Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
744Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
745Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
746Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
747Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
750Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
751Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
752Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
753Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
754Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
76Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
770Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
771Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
772Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
773Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
774Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
78Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
791Orange Maliமொபைல்மாலீமாலி நேரம்முற்பகல் 11:21 செவ்.UTC+00
பக்கம் 1அடுத்தது