22 55 பகுதி குறியீடு

Savé | பெனின்

Savé is a city in Benin, lying on the Cotonou-Parakou railway and the main north-south road. It is known for its local boulders, popular with climbers. "Savé" is the corrupted rendition of the historical Yoruba name commune covers an area of 2228 s..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Savé
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 3:17
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2222 5022 5122 5222 5322 54