20 24 பகுதி குறியீடு

விரிவான தகவல்கள்
நேர மண்டலம்:மேற்கு ஆப்பிரிக்க நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 4:17
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:2020 2120 2220 2520 2620 27