பெனின் | பகுதி குறியீடுகள்

பெனின் களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்


பெனின்இல் மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகரங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +229

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
0Mobileமொபைல்பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
1129Mobileமொபைல்பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
20பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
20 21பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
20 22பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
20 24பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
20 25PobéPlateau Departmentபெனின்32983மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
20 26SakétéPlateau Departmentபெனின்30111மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
20 27Adjohonபெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
21கொட்டொனௌLittoralபெனின்780000மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
21 30பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
21 31பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
21 32பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
21 33பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
21 34OuidahAtlantique Departmentபெனின்83503மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
21 35GodomèDépartement de l’Ouéméபெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
21 36பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
21 37AlladaAtlantique Departmentபெனின்20094மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
21 38பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
21 39Fixed cellularமொபைல்பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
21 73 6Maritime radioசிறப்பானதுபெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
22பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
22 41LokossaMonoபெனின்86971மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
22 43ComéMonoபெனின்29208மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
22 46DogboKouffo Departmentபெனின்41312மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
22 49Fixed cellularமொபைல்பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
22 50AbomeyZou Departmentபெனின்82154மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
22 51BohiconZou Departmentபெனின்125092மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
22 52CovéZou Departmentபெனின்38566மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
22 53Dassa-ZouméCollines Departmentபெனின்21672மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
22 54SavalouCollines Departmentபெனின்30187மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
22 55SavéCollines Departmentபெனின்75970மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
22 59Fixed cellularமொபைல்பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
23பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
23 61ParakouBorgou Departmentபெனின்163753மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
23 62NdaliBorgou Departmentபெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
23 63KandiAliboriபெனின்109701மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
23 65BanikoaraAliboriபெனின்22487மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
23 67MalanvilleAtakora Departmentபெனின்37117மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
23 80DjougouDongaபெனின்237040மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
23 82NatitingouAtakora Departmentபெனின்80892மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
23 83TanguiétaAtakora Departmentபெனின்19833மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
40Mobileமொபைல்பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
42Mobileமொபைல்பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
44Mobileமொபைல்பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
60Mobileமொபைல்பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
64Mobileமொபைல்பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
68Mobileமொபைல்பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
69Mobileமொபைல்பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
87Mobileமொபைல்பெனின்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:10 செவ்.UTC+01
பக்கம் 1அடுத்தது