பிஜி | பகுதி குறியீடுகள்

பிஜி களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்


பிஜிஇல் மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகரங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +679

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
32சுவா (பிஜி)Central Divisionபிஜி77366ஃபிஜி நேரம்பிற்பகல் 11:22 செவ்.UTC+13
33சுவா (பிஜி)Central Divisionபிஜி77366ஃபிஜி நேரம்பிற்பகல் 11:22 செவ்.UTC+13
332பிஜிஃபிஜி நேரம்பிற்பகல் 11:22 செவ்.UTC+13
334பிஜிஃபிஜி நேரம்பிற்பகல் 11:22 செவ்.UTC+13
34சுவா (பிஜி)Central Divisionபிஜி77366ஃபிஜி நேரம்பிற்பகல் 11:22 செவ்.UTC+13
60பிஜிஃபிஜி நேரம்பிற்பகல் 11:22 செவ்.UTC+13
65சிங்கடோகாபிஜிஃபிஜி நேரம்பிற்பகல் 11:22 செவ்.UTC+13
66லூடோக்காWestern Divisionபிஜி52500ஃபிஜி நேரம்பிற்பகல் 11:22 செவ்.UTC+13
67நண்டிWestern Divisionபிஜி42284ஃபிஜி நேரம்பிற்பகல் 11:22 செவ்.UTC+13
7Digicel Fijiமொபைல்பிஜிஃபிஜி நேரம்பிற்பகல் 11:22 செவ்.UTC+13
88லம்பாசாNorthern Divisionபிஜி27949ஃபிஜி நேரம்பிற்பகல் 11:22 செவ்.UTC+13
92Vodafone Fijiமொபைல்பிஜிஃபிஜி நேரம்பிற்பகல் 11:22 செவ்.UTC+13
99Vodafone Fijiமொபைல்பிஜிஃபிஜி நேரம்பிற்பகல் 11:22 செவ்.UTC+13
பக்கம் 1