தென் கொரியா | அஞ்சல் குறியீடு | பகுதி குறியீடுகள்

தென் கொரியா களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்


தென் கொரியாஇல் மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகரங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +82

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
10Mobile Phonesமொபைல்தென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
11Mobile Phonesமொபைல்தென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
12Mobile Phonesமொபைல்தென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
13Mobile Phonesமொபைல்தென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
14Point-to-Point Protocol Accessசிறப்பானதுதென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
16Mobile Phonesமொபைல்தென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
17Mobile Phonesமொபைல்தென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
18Mobile Phonesமொபைல்தென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
19Mobile Phonesமொபைல்தென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
2சியோல்சியோல்தென் கொரியா10.3 millionகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
30UMSசிறப்பானதுதென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
31Gwangjuஇக்யாங்கி மாநிலம்தென் கொரியா81780கொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
32இஞ்சியோன்இஞ்சியோன்தென் கொரியா2.6 millionகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
33T’aebaekGangwon-doதென் கொரியா48962கொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
41FuyoChungcheongnam-doதென் கொரியா32642கொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
42DaejeonDaejeonதென் கொரியா1.5 millionகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
43FuyoChungcheongnam-doதென் கொரியா32642கொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
50Personal number serviceசிறப்பானதுதென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
51புசான்புசான்தென் கொரியா3.7 millionகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
52UlsanUlsanதென் கொரியா962865கொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
53DaeguDaeguதென் கொரியா2.6 millionகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
54KumiGyeongsangbuk-doதென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
55ChangwonGyeongsangnam-doதென் கொரியா550000கொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
60Telephone based intelligent serviceசிறப்பானதுதென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
61தென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
62GwangjuGwangjuதென் கொரியா1.4 millionகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
63JeonjuJeollabuk-doதென் கொரியா711424கொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
64Jeju-siJeju-doதென் கொரியா408364கொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
70VoIPமொபைல்தென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
80Toll-freeசிறப்பானதுதென் கொரியாகொரிய நேரம்பிற்பகல் 7:21 செவ்.UTC+09
பக்கம் 1