சொலமன் தீவுகள் | பகுதி குறியீடுகள்

சொலமன் தீவுகள் களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்


சொலமன் தீவுகள்இல் மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகரங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +677

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
13Free-Call Servicesசிறப்பானதுசாலமன் தீவுகள்சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
14ஓனியாராGuadalcanal Provinceசாலமன் தீவுகள்56298சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
15ஓனியாராGuadalcanal Provinceசாலமன் தீவுகள்56298சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
16ஓனியாராGuadalcanal Provinceசாலமன் தீவுகள்56298சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
17ஓனியாராGuadalcanal Provinceசாலமன் தீவுகள்56298சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
19ஓனியாராGuadalcanal Provinceசாலமன் தீவுகள்56298சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
20ஓனியாராGuadalcanal Provinceசாலமன் தீவுகள்56298சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
21ஓனியாராGuadalcanal Provinceசாலமன் தீவுகள்56298சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
22ஓனியாராGuadalcanal Provinceசாலமன் தீவுகள்56298சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
23ஓனியாராGuadalcanal Provinceசாலமன் தீவுகள்56298சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
24ஓனியாராGuadalcanal Provinceசாலமன் தீவுகள்56298சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
25ஓனியாராGuadalcanal Provinceசாலமன் தீவுகள்56298சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
26ஓனியாராGuadalcanal Provinceசாலமன் தீவுகள்56298சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
27ஓனியாராGuadalcanal Provinceசாலமன் தீவுகள்56298சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
28ஓனியாராGuadalcanal Provinceசாலமன் தீவுகள்56298சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
29ஓனியாராGuadalcanal Provinceசாலமன் தீவுகள்56298சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
32TulaghiCentral Provinceசாலமன் தீவுகள்1750சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
34சாலமன் தீவுகள்சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
35BualaIsabel Provinceசாலமன் தீவுகள்2700சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
36சாலமன் தீவுகள்சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
37சாலமன் தீவுகள்சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
40AukiMalaita Provinceசாலமன் தீவுகள்6811சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
41AukiMalaita Provinceசாலமன் தீவுகள்6811சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
48Postpaid Serviceசிறப்பானதுசாலமன் தீவுகள்சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
50சாலமன் தீவுகள்சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
51சாலமன் தீவுகள்சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
53LataTemotu Provinceசாலமன் தீவுகள்553சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
60GizoWestern Provinceசாலமன் தீவுகள்6154சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
61NoroWestern Provinceசாலமன் தீவுகள்சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
62Mundaசாலமன் தீவுகள்சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
63சாலமன் தீவுகள்சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
67சாலமன் தீவுகள்சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
74Mobile Phonesமொபைல்சாலமன் தீவுகள்சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
75GSMமொபைல்சாலமன் தீவுகள்சாலமன் தீவுகள் நேரம்பிற்பகல் 9:19 செவ்.UTC+11
பக்கம் 1