செக் குடியரசு | அஞ்சல் குறியீடு | பகுதி குறியீடுகள்

செக் குடியரசு களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +420

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
2பிராகாசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
31Středočeský krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
32Středočeský krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
35Karlovarský krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
37Plzeňský krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
38Jihočeský krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
39Jihočeský krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
41Ústecký krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
46Pardubický krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
47Ústecký krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
48Liberecký krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
49Královéhradecký krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
51Jihomoravský krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
53Jihomoravský krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
54Jihomoravský krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
55செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
56Kraj Vysočinaசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
57Zlínský krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
58Olomoucký krajசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
59செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
601Telefónica O2 Czech Republicமொபைல்செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
602Telefónica O2 Czech Republicமொபைல்செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
603T-Mobileமொபைல்செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
604T-Mobileமொபைல்செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
605T-Mobileமொபைல்செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
606Telefónica O2 Czech Republicமொபைல்செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
607Telefónica O2 Czech Republicமொபைல்செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
608Vodafone Czech Republicமொபைல்செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
72Telefónica O2 Czech Republicமொபைல்செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
73T-Mobileமொபைல்செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
77Vodafone Czech Republicமொபைல்செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
79U:Fon (Mobilkom)மொபைல்செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
91U:Fon for internet (Mobilkom)மொபைல்செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
950Ministry of Labour and Social Affairsசிறப்பானதுசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
955Komerční banka (KB)சிறப்பானதுசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
956Česká spořitelna (ČS)சிறப்பானதுசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
972Czech Railwaysசிறப்பானதுசெக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
973Armed Forcesஅரசாங்கம்செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
974Policeஅரசாங்கம்செக் குடியரசுமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:29 செவ்.UTC+01
பக்கம் 1