சுவாசிலாந்து | அஞ்சல் குறியீடு | பகுதி குறியீடுகள்

சுவாசிலாந்து களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்

சுவாசிலாந்து இல் நிர்வாகப் பகுதிகள் அல்லது மாநிலங்கள்


சுவாசிலாந்துஇல் மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகரங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +268

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
2207Nhlanganoசுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2217சுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2227சுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2237Mahambaசுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2303Nsokoசுவாசிலாந்து1175எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2312MhlumeLubombo Districtசுவாசிலாந்து8652எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2313MhlumeLubombo Districtசுவாசிலாந்து8652எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2322Tshaneniசுவாசிலாந்து1899எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2323Tshaneniசுவாசிலாந்து1899எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2333சுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2343SitekiLubombo Districtசுவாசிலாந்து6152எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2344Siphofaneniசுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2363Big BendLubombo Districtசுவாசிலாந்து10342எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2364Big BendLubombo Districtசுவாசிலாந்து10342எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2373சுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2382சுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2383சுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2404இம்பபான்Hhohho Districtசுவாசிலாந்து76218எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2405இம்பபான்Hhohho Districtசுவாசிலாந்து76218எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2406இம்பபான்Hhohho Districtசுவாசிலாந்து76218எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2416லோபம்பாHhohho Districtசுவாசிலாந்து4557எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2422சுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2437Piggs PeakHhohho Districtசுவாசிலாந்து5750எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2442NgwenyaLubombo Districtசுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2452BhunyaManzini Districtசுவாசிலாந்து3046எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2453BhunyaManzini Districtசுவாசிலாந்து3046எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2467MhlambanyatsiManzini Districtசுவாசிலாந்து2886எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2472சுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2482சுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2505ManziniManzini Districtசுவாசிலாந்து110537எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2506ManziniManzini Districtசுவாசிலாந்து110537எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2517Matsaphaசுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2518Matsaphaசுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2528MalkernsManzini Districtசுவாசிலாந்து9724எஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2538Mankayaneசுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
2548சுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
76Mobile Phonesமொபைல்சுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
77Mobile Phonesமொபைல்சுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
78Mobile Phonesமொபைல்சுவாசிலாந்துஎஸ்வாட்டீனி நேரம்பிற்பகல் 12:04 செவ்.UTC+02
பக்கம் 1