சாட் | பகுதி குறியீடுகள்

சாட் களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +235

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
2250Guera Regionசாட்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:14 செவ்.UTC+01
2251சாட்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:14 செவ்.UTC+01
2252சாட்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:14 செவ்.UTC+01
2253சாட்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:14 செவ்.UTC+01
2254சாட்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:14 செவ்.UTC+01
2268Ouaddai Regionசாட்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:14 செவ்.UTC+01
2269Tandjile Regionசாட்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:14 செவ்.UTC+01
63Zainமொபைல்சாட்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:14 செவ்.UTC+01
66Zainமொபைல்சாட்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:14 செவ்.UTC+01
95Millicomமொபைல்சாட்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:14 செவ்.UTC+01
99Millicomமொபைல்சாட்மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:14 செவ்.UTC+01
பக்கம் 1