குரோவாசியா | அஞ்சல் குறியீடு | பகுதி குறியீடுகள்

குரோவாசியா களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்

குரோசியா இல் நிர்வாகப் பகுதிகள் அல்லது மாநிலங்கள்


குரோவாசியாஇல் மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகரங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +385

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
1சாகிரேப்குரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
20Dubrovačko-Neretvanska Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
21Splitsko-Dalmatinska Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
22Šibensko-Kninska Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
23ZadarZadarska Županijaகுரோசியா71258மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
31Osječko-Baranjska Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
32Vukovarsko-Srijemska Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
33Virovitičko-Podravska Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
34Požeško-Slavonska Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
35Brodsko-Posavska Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
40Međimurska Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
42VaraždinVaraždinska Županijaகுரோசியா41808மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
43Bjelovarsko-Bilogorska Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
44Sisačko-Moslavačka Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
47KarlovacKarlovačka Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
48Koprivničko-Križevačka Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
49Krapinsko-Zagorska Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
51Primorsko-Goranska Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
52Istarska Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
53Ličko-Senjska Županijaகுரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
91VIPnetமொபைல்குரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
92Tomatoமொபைல்குரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
95Tele2மொபைல்குரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
97Bonbonமொபைல்குரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
977MultiPlus Mobileமொபைல்குரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
98T-Mobileமொபைல்குரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
99T-Mobileமொபைல்குரோசியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்பிற்பகல் 11:13 திங்.UTC+01
பக்கம் 1