கினி | பகுதி குறியீடுகள்

கினி களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்


கினிஇல் மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகரங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +224

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
3024FriaBoke Regionகினி44369கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3031BokéBoke Regionகினி15460கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3032KamsarBoke Regionகினி61527கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3041கொனாக்ரிகொனாக்ரிகினி1.8 millionகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3042CoyahKindia Regionகினி77103கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3043கொனாக்ரிகொனாக்ரிகினி1.8 millionகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3045கொனாக்ரிகொனாக்ரிகினி1.8 millionகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3046கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3047கொனாக்ரிகொனாக்ரிகினி1.8 millionகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3051LabéLabé Regionகினி58649கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3053PitaMamou Regionகினி20052கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3061KindiaKindia Regionகினி117062கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
30613TéliméléKindia Regionகினி30311கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3068MamouMamou Regionகினி41619கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3069DalabaMamou Regionகினி7036கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3071KankanKankan Regionகினி114009கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3081DabolaFaranah Regionகினி13057கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3091NzérékoréNzerekore Regionகினி132728கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3094MacentaNzerekore Regionகினி43102கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3097GueckedouNzerekore Regionகினி79140கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
3098KissidougouFaranah Regionகினி47099கினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
55Gamma Concept – Guinéeமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6020Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6021Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6022Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6023Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6025Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6026Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6027Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6028Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6029Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6033Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6034Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6036Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6037Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6052Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6054Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6055Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6057Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6058Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6059Sotelguiமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
62Orange Guinée மொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6310Intercelமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6335Intercelமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
6340Intercelமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
64Areeba-Guinéeமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
65Cellcom Guinéeமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
67Cellcom Guinéeமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
68Orange Guinée மொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
78Voice over IPமொபைல்கினிகினியா நேரம்முற்பகல் 10:27 செவ்.UTC+00
பக்கம் 1அடுத்தது