காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்


காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசுஇல் மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகரங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +243

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
1கின்ஷாசாKinshasa Cityகாங்கோ - கின்சாசா7.8 millionமேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:25 செவ்.UTC+01
2LubumbashiKatanga Provinceகாங்கோ - கின்சாசா1.4 millionகாங்கோ - கின்ஷாசா (லுபும்பாஷி) நேரம்பிற்பகல் 12:25 செவ்.UTC+02
3BomaProvince du Kongo Centralகாங்கோ - கின்சாசாமேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:25 செவ்.UTC+01
4BulunguProvince du Kasaï-Occidentalகாங்கோ - கின்சாசாகாங்கோ - கின்ஷாசா (லுபும்பாஷி) நேரம்பிற்பகல் 12:25 செவ்.UTC+02
5KisanganiProvince Orientaleகாங்கோ - கின்சாசா539158காங்கோ - கின்ஷாசா (லுபும்பாஷி) நேரம்பிற்பகல் 12:25 செவ்.UTC+02
6Province du Nord-Kivuகாங்கோ - கின்சாசாகாங்கோ - கின்ஷாசா (லுபும்பாஷி) நேரம்பிற்பகல் 12:25 செவ்.UTC+02
பக்கம் 1