எயிட்டி | அஞ்சல் குறியீடு | பகுதி குறியீடுகள்

எயிட்டி களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்

    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +509

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
22Telecoசிறப்பானதுஹெய்திகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC-05
25Haitelசிறப்பானதுஹெய்திகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC-05
34Comcelமொபைல்ஹெய்திகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC-05
35Haitelமொபைல்ஹெய்திகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC-05
36Digicelமொபைல்ஹெய்திகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC-05
37Digicelமொபைல்ஹெய்திகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC-05
38Digicelமொபைல்ஹெய்திகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC-05
39Comcelமொபைல்ஹெய்திகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC-05
4Mobile Phonesமொபைல்ஹெய்திகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC-05
98VoIPமொபைல்ஹெய்திகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:11 செவ்.UTC-05
பக்கம் 1