உசுபெக்கிசுத்தான் களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்


உசுபெக்கிசுத்தான்இல் மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகரங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +998

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
61NukusKarakalpakstanஉஸ்பெகிஸ்தான்230006உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
62UrganchXorazm Viloyatiஉஸ்பெகிஸ்தான்150110உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
6222KhiwaXorazm Viloyatiஉஸ்பெகிஸ்தான்55567உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
65புகாராBukhara Provinceஉஸ்பெகிஸ்தான்247644உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
66சமர்கந்துSamarqand Viloyatiஉஸ்பெகிஸ்தான்319366உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
662சமர்கந்துSamarqand Viloyatiஉஸ்பெகிஸ்தான்319366உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
67GulistonSirdaryoஉஸ்பெகிஸ்தான்53373உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
672GulistonSirdaryoஉஸ்பெகிஸ்தான்53373உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
69NamanganNamangan Provinceஉஸ்பெகிஸ்தான்உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
692NamanganNamangan Provinceஉஸ்பெகிஸ்தான்உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
7071ChirchiqToshkent Viloyatiஉஸ்பெகிஸ்தான்167842உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
71தாஷ்கந்துதாஷ்கந்துஉஸ்பெகிஸ்தான்2.0 millionஉஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
72JizzaxJizzakh Provinceஉஸ்பெகிஸ்தான்152642உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
73FerganaFerganaஉஸ்பெகிஸ்தான்164322உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
74AndijonAndijanஉஸ்பெகிஸ்தான்318419உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
75QarshiQashqadaryo Provinceஉஸ்பெகிஸ்தான்222898உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
752QarshiQashqadaryo Provinceஉஸ்பெகிஸ்தான்222898உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
7552உஸ்பெகிஸ்தான்Asia/Samarkand
76TirmizSurxondaryo Viloyatiஉஸ்பெகிஸ்தான்140385உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
7622TirmizSurxondaryo Viloyatiஉஸ்பெகிஸ்தான்140385உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
79NavoiyNavoiy Provinceஉஸ்பெகிஸ்தான்125800உஸ்பெகிஸ்தான் நேரம்முற்பகல் 6:51 செவ்.UTC+05
90Beelineமொபைல்உஸ்பெகிஸ்தான்Asia/Samarkand
91Beelineமொபைல்உஸ்பெகிஸ்தான்Asia/Samarkand
92Uzmacomமொபைல்உஸ்பெகிஸ்தான்Asia/Samarkand
93Ucellமொபைல்உஸ்பெகிஸ்தான்Asia/Samarkand
94Ucellமொபைல்உஸ்பெகிஸ்தான்Asia/Samarkand
97MTSமொபைல்உஸ்பெகிஸ்தான்Asia/Samarkand
98Perfectum Mobileமொபைல்உஸ்பெகிஸ்தான்Asia/Samarkand
99UzPAKமொபைல்உஸ்பெகிஸ்தான்Asia/Samarkand
பக்கம் 1