ஈரான் | பகுதி குறியீடுகள்

ஈரான் களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்

ஈரான் இல் நிர்வாகப் பகுதிகள் அல்லது மாநிலங்கள்    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +98

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
111SariOstān-e Māzandarānஈரான்255396ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
112SariOstān-e Māzandarānஈரான்255396ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
12SariOstān-e Māzandarānஈரான்255396ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
121ĀmolOstān-e Māzandarānஈரான்199382ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
122ChamestānOstān-e Māzandarānஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
123ஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
124Zīr ĀbOstān-e Māzandarānஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
131RashtOstān-e Gīlānஈரான்594590ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
132Bandar-e AnzalīOstān-e Gīlānஈரான்110826ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
141ஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
142SīāhkalOstān-e Gīlānஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
151SariOstān-e Māzandarānஈரான்255396ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
152SariOstān-e Māzandarānஈரான்255396ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
171GorgānOstān-e Golestānஈரான்244937ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
172ஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
173‘Alīābād-e KatūlOstān-e Golestānஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
174Ostān-e Hamadānஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
18GīlānOstān-e Lorestānஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
181Bandar-e AnzalīOstān-e Gīlānஈரான்110826ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
182ĀstārāOstān-e Gīlānஈரான்39065ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
191ChālūsOstān-e Māzandarānஈரான்69638ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
192TonekābonOstān-e Māzandarānஈரான்37501ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
21தெகுரான்Ostān-e Tehrānஈரான்7.2 millionஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
220ஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
221Khuzestanஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
227Shahrak-e Bābā SalmānOstān-e Tehrānஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
228ஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
229Robāţ KarīmOstān-e Tehrānஈரான்62753ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
231SemnānOstān-e Semnānஈரான்124826ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
232SemnānOstān-e Semnānஈரான்124826ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
241ZanjānOstān-e Zanjānஈரான்357471ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
242ZanjānOstān-e Zanjānஈரான்357471ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
251குவோம்Qomஈரான்900000ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
252குவோம்Qomஈரான்900000ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
255SāvehOstān-e Markazīஈரான்175533ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
256ParandakOstān-e Tehrānஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
261கராஜ்Alborzஈரான்1.4 millionஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
262Alborzஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
263FashandakAlborzஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
265DonbalīdAlborzஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
27SemnānOstān-e Semnānஈரான்124826ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
273ShahrudOstān-e Semnānஈரான்131889ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
274Abarkūhயஸ்து மாகாணம்ஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
281QazvinOstān-e Qazvīnஈரான்333635ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
282Torbat-e ḨeydarīyehOstān-e Khorāsān-e Raẕavīஈரான்125633ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
284ஈரான்ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
291VarāmīnOstān-e Tehrānஈரான்179603ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
292PīshvāOstān-e Tehrānஈரான்53856ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
311இசுபகான்Isfahanஈரான்1.5 millionஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
312KhorramshahrKhuzestanஈரான்330606ஈரான் நேரம்பிற்பகல் 1:58 செவ்.UTC+03:30
பக்கம் 1அடுத்தது