72 பகுதி குறியீடு

விரிவான தகவல்கள்
அண்டைவீட்டார:Colombo 03, Colombo 06
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:புதன் முற்பகல் 8:30
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:576671757778

72-க்கான வணிகத் தரவ

72இல் வணிகங்கள்  - இலங்கை