57 பகுதி குறியீடு

பண்டாரவளை | இலங்கை

6°48′48″N 80°59′8″ ்டாரவளை (Bandarawela) இலங்கையின் ஊவா மாகாணம், பதுளை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு நகரமாகும். ஊவா மாகணத்தின் மேற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள பண்டாரவளை பதுளைக்கு அடுத்தப்படியாக மாகாணத்தின் இரண்டாவது பெரிய நகரமாகும். பண்டாரவளை இலங்கை தொடருந்து வலைய..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:பண்டாரவளை
அண்டைவீட்டார:Bogahakumbura, Kahagolla, Thanthiriya
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 8:47
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:454751525455

57-க்கான வணிகத் தரவ

57இல் வணிகங்கள்  - பண்டாரவளை