54 பகுதி குறியீடு

நாவலப்பிட்டி | இலங்கை

7°3′18″N 80°32′9″ ாவலப்பிட்டி இலங்கையின் மத்திய மாகாணத்திலுள்ள கண்டி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு நகரமாகும். நாவப்பிட்டி நகரம் நகரசபையாளும் நகரைச்சூழவுள்ள பகுதிகள் பஸ்பாகே கோரளை பிரதேச சபையால் ஆட்சி செய்யப்படுகிறது. நகரசபையும் பிரதேச சபையும் கூட்டாக பஸ்பாகே கோர..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:நாவலப்பிட்டி
அண்டைவீட்டார:Pasbage Korale
நேர மண்டலம்:இந்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 8:27
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:384151525557

54-க்கான வணிகத் தரவ

54இல் வணிகங்கள்  - நாவலப்பிட்டி