அல்பேனியா | அஞ்சல் குறியீடு | பகுதி குறியீடுகள்

அல்பேனியா களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்


அல்பேனியாஇல் மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகரங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +355

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
211KoplikQarku i Shkodrësஅல்பேனியா4078மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
212PukëQarku i Shkodrësஅல்பேனியா6495மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
213Bajram CurriQarku i Kukësitஅல்பேனியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
214KrumëQarku i Kukësitஅல்பேனியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
215LezhëQarku i Lezhësஅல்பேனியா18695மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
216RrëshenQarku i Lezhësஅல்பேனியா10064மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
217BurrelQarku i Dibrësஅல்பேனியா15405மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
218PeshkopiQarku i Dibrësஅல்பேனியா14848மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
219BulqizëQarku i Dibrësஅல்பேனியா11212மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
22ShkodërQarku i Shkodrësஅல்பேனியா88245மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
24KukësQarku i Kukësitஅல்பேனியா17832மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
242KukësQarku i Kukësitஅல்பேனியா17832மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
261Vau i DejësQarku i Shkodrësஅல்பேனியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
271Fushë-ArrëzQarku i Shkodrësஅல்பேனியா2438மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
284RubikQarku i Lezhësஅல்பேனியா2332மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
287KlosQarku i Dibrësஅல்பேனியா683மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
311KuçovëQarku i Beratitஅல்பேனியா18166மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
312ÇorovodëQarku i Beratitஅல்பேனியா14046மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
313BallshQarku i Fieritஅல்பேனியா10361மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
32BeratQarku i Beratitஅல்பேனியா46866மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
33VlorëQarku i Vlorësஅல்பேனியா89546மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
34FierQarku i Fieritஅல்பேனியா56297மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
342PatosQarku i Fieritஅல்பேனியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
35LushnjëQarku i Fieritஅல்பேனியா41469மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
361Ura VajguroreQarku i Beratitஅல்பேனியா4893மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
368PoliçanQarku i Beratitஅல்பேனியா10663மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
371DivjakëQarku i Fieritஅல்பேனியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
381PatosQarku i Fieritஅல்பேனியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
382RoskovecQarku i Fieritஅல்பேனியா6657மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
387CakranQarku i Fieritஅல்பேனியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
388LevanQarku i Fieritஅல்பேனியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
391OrikumQarku i Vlorësஅல்பேனியா2604மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
392SelenicëQarku i Vlorësஅல்பேனியா6912மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
393HimarëQarku i Vlorësஅல்பேனியா4596மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
394அல்பேனியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
4டிரானாQarku i Tiranësஅல்பேனியா374801மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
47KamëzQarku i Tiranësஅல்பேனியா11026மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
511KrujëQarku i Durrësitஅல்பேனியா21286மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
512PeqinQarku i Elbasanitஅல்பேனியா7513மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
513GramshQarku i Elbasanitஅல்பேனியா11556மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
514LibrazhdQarku i Elbasanitஅல்பேனியாமத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
52DurrësQarku i Durrësitஅல்பேனியா122034மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
53LaçQarku i Lezhësஅல்பேனியா24825மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
54ElbasanQarku i Elbasanitஅல்பேனியா100903மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
545ElbasanQarku i Elbasanitஅல்பேனியா100903மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
55KavajëQarku i Tiranësஅல்பேனியா29354மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
554KavajëQarku i Tiranësஅல்பேனியா29354மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
561MamurrasQarku i Lezhësஅல்பேனியா8282மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
563Fushë-KrujëQarku i Durrësitஅல்பேனியா10458மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
571ShijakQarku i Durrësitஅல்பேனியா14138மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்முற்பகல் 11:30 செவ்.UTC+01
பக்கம் 1அடுத்தது