அர்கெந்தீனா | அஞ்சல் குறியீடு | பகுதி குறியீடுகள்

அர்கெந்தீனா களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்

அர்ஜெண்டினா இல் நிர்வாகப் பகுதிகள் அல்லது மாநிலங்கள்    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +54

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
11புவெனஸ் ஐரிஸ்புவெனஸ் ஐரிஸ்அர்ஜெண்டினா13.1 millionஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
220Mariano AcostaProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2202VirreyesProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
221La PlataProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினா694167அர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2221VerónicaProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2223JeppenerProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2224GlewProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2225Alejandro KornProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2226CañuelasProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2227LobosProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2229General Juan MadariagaProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
223Mar del PlataProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினா553935அர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2241ChascomúsProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2242PilaProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2243Villa General BelgranoProvincia de Córdobaஅர்ஜெண்டினா5888அர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2244அர்ஜெண்டினாAmerica/Argentina/Cordoba
2245CastelliProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2246Santa TeresitaProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2252San Clemente del TuyúProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினா11174அர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2254PinamarProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2255Villa GesellProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினா23257அர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2257Mar de AjóProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2261LoberíaProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2262NecocheaProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினா80478அர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2264Nueve de JulioProvincia de San Juanஅர்ஜெண்டினா7652அர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2265Coronel VidalProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2266BalcarceProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2267General Juan MadariagaProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2268General GuidoProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2271Monte MaízProvincia de Córdobaஅர்ஜெண்டினா6920அர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2272அர்ஜெண்டினாAmerica/Argentina/Cordoba
2273Carmen de PatagonesProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2274Carlos PellegriniProvincia de Santa Feஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2281AzulProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினா53941அர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2283TapalquéProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2284OlavarríaProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினா86320அர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2285LapridaProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2286LíbanoProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2291Comandante FontanaProvincia de Formosaஅர்ஜெண்டினா5655அர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2292Benito JuárezProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2293TandilProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினா104325அர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2296அர்ஜெண்டினாAmerica/Argentina/Cordoba
2297RauchProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2302General PicoProvincia de La Pampaஅர்ஜெண்டினா57029அர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2314San Carlos de BolívarProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2316DaireauxProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2317Parque Patriciosபுவெனஸ் ஐரிஸ்அர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2320Grand BourgProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2322Parque Patriciosபுவெனஸ் ஐரிஸ்அர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
2323Capilla del SeñorProvincia de Buenos Airesஅர்ஜெண்டினாஅர்ஜென்டினா நேரம்முற்பகல் 7:20 செவ்.UTC-03
பக்கம் 1அடுத்தது