அயர்லாந்து குடியரசு களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்


அயர்லாந்து குடியரசுஇல் மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகரங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +353

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
99KilronanConnaughtஅயர்லாந்து297அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
98WestportConnaughtஅயர்லாந்து6200அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
97BelmulletConnaughtஅயர்லாந்து1089அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
96BallinaConnaughtஅயர்லாந்து10087அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
95ClifdenConnaughtஅயர்லாந்து2056அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
94CastlebarConnaughtஅயர்லாந்து12874அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
93TuamConnaughtஅயர்லாந்து6130அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
91GaillimhConnaughtஅயர்லாந்து70686அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
90AthloneLeinsterஅயர்லாந்து15951அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
89Tesco Mobileமொபைல்அயர்லாந்துஅயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
88Digiweb Mobileமொபைல்அயர்லாந்துஅயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
87Vodafone GSMமொபைல்அயர்லாந்துஅயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
86O2 GSMமொபைல்அயர்லாந்துஅயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
85Meteor GSMமொபைல்அயர்லாந்துஅயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
83Hutchison 3G Irelandமொபைல்அயர்லாந்துஅயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
822Vodafone Eirpageமொபைல்அயர்லாந்துஅயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
74LetterkennyUlsterஅயர்லாந்து16901அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
71SligoConnaughtஅயர்லாந்து20228அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
69Newcastle WestMunsterஅயர்லாந்து6327அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
68ListowelMunsterஅயர்லாந்து4143அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
67NenaghMunsterஅயர்லாந்து5500அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
66CahersiveenMunsterஅயர்லாந்து1168அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
65EnnisMunsterஅயர்லாந்து24427அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
64Cill AirneMunsterஅயர்லாந்து7300அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
63Ráth LuircMunsterஅயர்லாந்து3672அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
62TipperaryMunsterஅயர்லாந்து4976அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
61LuimneachMunsterஅயர்லாந்து90054அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
59CarlowLeinsterஅயர்லாந்து20055அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
58DungarvanMunsterஅயர்லாந்து7551அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
57PortlaoiseLeinsterஅயர்லாந்து13622அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
56KilkennyLeinsterஅயர்லாந்து21589அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
54BunclodyLeinsterஅயர்லாந்து2012அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
53EnniscorthyLeinsterஅயர்லாந்து9709அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
52Cluain MealaMunsterஅயர்லாந்து17394அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
51WaterfordMunsterஅயர்லாந்து47904அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
506TullamoreLeinsterஅயர்லாந்து11575அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
505RoscreaMunsterஅயர்லாந்து5403அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
504ThurlesMunsterஅயர்லாந்து7588அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
49CavanUlsterஅயர்லாந்து6388அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
47MonaghanUlsterஅயர்லாந்து5937அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
46NavanLeinsterஅயர்லாந்து24545அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
45NaasLeinsterஅயர்லாந்து20713அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
44An Muileann gCearrLeinsterஅயர்லாந்து17262அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
43LongfordLeinsterஅயர்லாந்து7787அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
42DundalkLeinsterஅயர்லாந்து33428அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
41DroghedaLeinsterஅயர்லாந்து33441அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
404WicklowLeinsterஅயர்லாந்து14048அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
402ArklowLeinsterஅயர்லாந்து11761அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
29KanturkMunsterஅயர்லாந்து2263அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
28SkibbereenMunsterஅயர்லாந்து2098அயர்லாந்து நேரம்பிற்பகல் 1:25 ஞாயி.UTC+00
பக்கம் 1அடுத்தது