88 பகுதி குறியீடு

விரிவான தகவல்கள்
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 1:48
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:8228385868789

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster