85 பகுதி குறியீடு

விரிவான தகவல்கள்
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:26
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:8228386878889

85-க்கான வணிகத் தரவ

85இல் வணிகங்கள்  - அயர்லாந்து குடியரசு

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster