53 பகுதி குறியீடு

Enniscorthy | அயர்லாந்து குடியரசு

Enniscorthy (Irish: Inis Córthaidh) is the second-largest town in County Wexford, Ireland. At the 2011 census, the population of the town and environs is 10,838. The Placenames Database of Ireland sheds no light on the origins of the town's name. It ..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Enniscorthy
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Gorey |  Ferns
அண்டைவீட்டார:Ferrybank South, Gorey corporation lands, Templeshannon
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:39
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:515254565758

53-க்கான வணிகத் தரவ

53இல் வணிகங்கள்  - Enniscorthy

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster