43 பகுதி குறியீடு

Longford | அயர்லாந்து குடியரசு

Longford (Irish: an Longfort) is the county town of County Longford in Ireland. It has a population of 9,601 according to the 2011 census. It is the biggest town in the county and about one third of the county's population lives there. Longford lies ..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Longford
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Granard
அண்டைவீட்டார:Deanscurragh, Edgeworthstown, Rathcronan, Townparks
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:24
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:414244454647

43-க்கான வணிகத் தரவ

43இல் வணிகங்கள்  - Longford

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster