42 பகுதி குறியீடு

Dundalk | அயர்லாந்து குடியரசு

Dundalk (/dʌnˈdɔːk/, from Irish Dún Dealgan, meaning "Dalgan's stronghold") is the county town of County Louth, Ireland. It is on the Castletown River, which flows into Dundalk Bay, and is close to the border with Northern Ireland, equidistant from D..  ︎  Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Dundalk
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Carrickmacross |  Castleblayney
அண்டைவீட்டார:Drummond Etra, Haggardstown, Marshes Lower, Marshes Upper, Townparks
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 2:04
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:414344454647

42-க்கான வணிகத் தரவ

42இல் வணிகங்கள்  - Dundalk

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster