41 பகுதி குறியீடு

Drogheda | அயர்லாந்து குடியரசு

விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Drogheda
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Ardee
அண்டைவீட்டார:Cappocksgreen, Downtown Drogheda, Lagavooren, Rathmullan
நேர மண்டலம்:ஐரிஷ் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:ஞாயிறு பிற்பகல் 1:54
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:424344454647

41-க்கான வணிகத் தரவ

41இல் வணிகங்கள்  - Drogheda

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

Connaught
Leinster
Munster
Ulster