பகுதி குறியீடு 208

ஐடஹோ | அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு

விரிவான தகவல்கள்
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:போர்ட்லன்ட் (ஒரிகன்) |  பொய்சி  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Central Bench, Downtown, Northeast Meridian, Northwest, Southeast Boise, Southeast Meridian, Southwest Ada County Alliance, West Bench, West Valley
நேர மண்டலம்:மவுன்டைன் நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:செவ்வாய் பிற்பகல் 11:22
அஞ்சல் குறியீடு59847831108311183120மேலும்
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:201202203205206207

208-க்கான வணிகத் தரவ

208இல் வணிகங்கள்  - ஐடஹோ

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

அயோவா
அரிசோனா
அலபாமா
அலாஸ்கா
ஆர்கன்சா
மேலும் பார்க்க