பகுதி குறியீடு 205

Birmingham | அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு

விரிவான தகவல்கள்
பிரதான நகரம்:Birmingham
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:மான்ட்கமரி |  Tuscaloosa  | மேலும்
அண்டைவீட்டார:Central City, Five Points South, Fountain Heights, Highland Park, Overton, Southside
நேர மண்டலம்:மத்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:புதன் முற்பகல் 2:18
அஞ்சல் குறியீடு35004350053500635007மேலும்
பகுதி குறியீடுகள் உடன் தொடர்பானவை:201202203206207208

205-க்கான வணிகத் தரவ

205இல் வணிகங்கள்  - Birmingham

நிர்வாக வட்டாரப்படி பகுதி குறியீடுகள்

அயோவா
அரிசோனா
அலபாமா
அலாஸ்கா
ஆர்கன்சா
மேலும் பார்க்க