அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்

ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு இல் நிர்வாகப் பகுதிகள் அல்லது மாநிலங்கள்    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +1

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
201நியூ யோர்க் மாநிலம்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
202வாசிங்டன், டி. சி.வாசிங்டன், டி. சி.ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு601723கிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
203நியூ யோர்க் மாநிலம்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
205Birminghamஅலபாமாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு212237மத்திய நேரம்முற்பகல் 4:26 செவ்.UTC-06
206சியாட்டில்வாஷிங்டன்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு608660பசிபிக் நேரம்முற்பகல் 2:26 செவ்.UTC-08
207மேய்ன்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
208ஐடஹோஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுமவுன்டைன் நேரம்முற்பகல் 3:26 செவ்.UTC-07
209கலிபோர்னியாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுபசிபிக் நேரம்முற்பகல் 2:26 செவ்.UTC-08
210சான் அந்தோனியோடெக்சஸ்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு1.3 millionமத்திய நேரம்முற்பகல் 4:26 செவ்.UTC-06
212நியூயார்க் நகரம்நியூ யோர்க் மாநிலம்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு8.2 millionகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
213லாஸ் ஏஞ்சலஸ்கலிபோர்னியாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு3.8 millionபசிபிக் நேரம்முற்பகல் 2:26 செவ்.UTC-08
214டாலஸ்டெக்சஸ்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு1.2 millionமத்திய நேரம்முற்பகல் 4:26 செவ்.UTC-06
215பிலடெல்பியாபென்சில்வேனியாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு1.5 millionகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
216கிளீவ்லன்ட்ஒகையோஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு396815கிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
217இலினொய்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுமத்திய நேரம்முற்பகல் 4:26 செவ்.UTC-06
218Duluthமினசோட்டாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு86265மத்திய நேரம்முற்பகல் 4:26 செவ்.UTC-06
219இந்தியானாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
220ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுAmerica/Chicago
224இலினொய்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுமத்திய நேரம்முற்பகல் 4:26 செவ்.UTC-06
225பாடன் ரூஜ்லூசியானாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு229493மத்திய நேரம்முற்பகல் 4:26 செவ்.UTC-06
227ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
228மிசிசிப்பிஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுமத்திய நேரம்முற்பகல் 4:26 செவ்.UTC-06
229ஜோர்ஜியா (மாநிலம்)ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
231மிச்சிகன்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
234Akronஒகையோஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு199110கிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
239Fort Myersபுளோரிடாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு62298கிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
240மேரிலாந்துஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
248டிட்ராயிட்மிச்சிகன்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு713777கிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
251Mobileஅலபாமாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு195111மத்திய நேரம்முற்பகல் 4:26 செவ்.UTC-06
252வட கரொலைனாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
253Tacomaவாஷிங்டன்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு198397பசிபிக் நேரம்முற்பகல் 2:26 செவ்.UTC-08
254டெக்சஸ்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுமத்திய நேரம்முற்பகல் 4:26 செவ்.UTC-06
256அலபாமாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுமத்திய நேரம்முற்பகல் 4:26 செவ்.UTC-06
260Fort Wayneஇந்தியானாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு253691கிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
262மில்வாக்கிவிஸ்கொன்சின்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு594833மத்திய நேரம்முற்பகல் 4:26 செவ்.UTC-06
267பிலடெல்பியாபென்சில்வேனியாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு1.5 millionகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
269மிச்சிகன்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
270கென்டக்கிஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
272ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
274ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுமத்திய நேரம்முற்பகல் 4:26 செவ்.UTC-06
276வர்ஜீனியாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
281ஹியூஸ்டன்டெக்சஸ்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு2.1 millionமத்திய நேரம்முற்பகல் 4:26 செவ்.UTC-06
283ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
301மேரிலாந்துஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
302Wilmingtonடெலவெயர்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு70851கிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
303Auroraகொலராடோஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு325078மவுன்டைன் நேரம்முற்பகல் 3:26 செவ்.UTC-07
304மேற்கு வர்ஜீனியாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுகிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
305மயாமிபுளோரிடாஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு399457கிழக்கத்திய நேரம்முற்பகல் 5:26 செவ்.UTC-05
307வயோமிங்ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுமவுன்டைன் நேரம்முற்பகல் 3:26 செவ்.UTC-07
308நெப்ராஸ்காஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசுமத்திய நேரம்முற்பகல் 4:26 செவ்.UTC-06
பக்கம் 1அடுத்தது