அங்கோலா | பகுதி குறியீடுகள்

அங்கோலா களில் இருக்கும் பகுதி குறியீடுகள்


அங்கோலாஇல் மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகரங்கள்


    தேசிய அழைப்புக் குறியீடு: +244

பகுதி குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைநேர மண்டலம்நேரம்UTC
22லுவாண்டாLuanda Provinceஅங்கோலா2.8 millionமேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
231CabindaCabindaஅங்கோலா66020மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
232SoioZaireஅங்கோலா67491மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2321SoioZaireஅங்கோலா67491மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
233UígeProvíncia do Uígeஅங்கோலா60008மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
234CaxitoBengo Provinceஅங்கோலா28224மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2348CaxitoBengo Provinceஅங்கோலா28224மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
235CamabatelaCuanza Norte Provinceஅங்கோலா12837மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2358N’dalatandoCuanza Norte Provinceஅங்கோலா383100மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
236GabelaKwanza Sulஅங்கோலாமேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2363SumbeKwanza Sulஅங்கோலா33277மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2364Porto AmboimKwanza Sulஅங்கோலாமேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
241HuamboHuamboஅங்கோலா226145மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
248CuitoProvíncia do Biéஅங்கோலா113624மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2485CuitoProvíncia do Biéஅங்கோலா113624மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
249MenongueKuando Kubangoஅங்கோலா32203மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
251MalanjeMalanje Provinceஅங்கோலா87046மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
252LucapaLunda Norte Provinceஅங்கோலா20115மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2526DundoLunda Norte Provinceஅங்கோலாமேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
253SaurimoLunda Sulஅங்கோலாமேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2535SaurimoLunda Sulஅங்கோலாமேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
254LuenaMoxicoஅங்கோலா21115மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2546LuenaMoxicoஅங்கோலா21115மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
261LubangoHuila Provinceஅங்கோலா102541மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2612LubangoHuila Provinceஅங்கோலா102541மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
264NamibeNamibe Provinceஅங்கோலா80149மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2643TômbuaNamibe Provinceஅங்கோலாமேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
265OndjivaCunene Provinceஅங்கோலா10169மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2652அங்கோலாமேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2655OndjivaCunene Provinceஅங்கோலா10169மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
272LobitoBenguelaஅங்கோலா207932மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2722LobitoBenguelaஅங்கோலா207932மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2726Bela VistaBengo Provinceஅங்கோலாமேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2728Baía FartaBenguelaஅங்கோலாமேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2729CatumbelaBenguelaஅங்கோலா16977மேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
2777அங்கோலாமேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
91Mobile Phones - Angola Telecomமொபைல்அங்கோலாமேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
92Mobile Phones - Unitelமொபைல்அங்கோலாமேற்கு ஆப்பிரிக்க நேரம்முற்பகல் 11:08 செவ்.UTC+01
பக்கம் 1